Zasady wykonywania zobowiązań


Przepisy Kodeksu cywilnego określają zasady wykonywania zobowiązań, czyli zasady, według których dłużnik powinien spełnić wynikające ze stosunku zobowiązaniowego świadczenie na rzecz wierzyciela.
Najważniejsze z tych zasad dotyczą:

 • sposobu wykonania zobowiązania
 • czasu i miejsca wykonania zobowiązania
 • współdziałania wierzyciela przy realizacji zobowiązania

Zobowiązanie powinno być wykonane przez dłużnika zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno – gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym względzie ustalone zwyczaje, także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Kancelaria adwokacka Warszawa – strona polecanego adwokata. Treść zobowiązania określa powinność dłużnika względem wierzyciela, czyli co powinien zrobić dłużnik, aby spełnić świadczenie wobec wierzyciela.
Wygaśniecie zobowiązania ciążącego na dłużniku może przebiegać w różny sposób. Najprostszy z nich polega na jego wykonaniu. Poza tym przepisy Kodeksu cywilnego przewidują również inne sytuacje, w których następuje wygaśnięcie zobowiązania m.in.:

 • świadczenie w miejscu wykonania
 • potrącenie
 • odnowienie
 • zwolnienie z długu
 • złożenie do depozytu sądowego
 • zmiana wierzyciela lub dłużnika

Dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że wykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Wyróżnia się dwie podstawowe odpowiedzialności:

 • odpowiedzialność kontraktową, która wynika z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy
 • odpowiedzialność deliktową, która wynika ze skutków czynów niedozwolonych.

Dodaj komentarz