Rodzaje umów i ich funkcje gospodarcze


Klasyfikacja umów według liczby podmiotów, na których spoczywa obowiązek świadczenia pozwala na wydzielenie dwóch grup:

  • umowy jednostronne zobowiązujące
  • umowy dwustronne zobowiązujące

W umowach jednostronnie zobowiązujących jedna ze stron jest dłużnikiem, a druga wierzycielem. Natomiast w umowach dwustronnie zobowiązujących każda ze stron jest jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. Adwokat Warszawa.
Kryterium kolejnej klasyfikacji umów jest ich uregulowanie bądź nieuregulowanie w obowiązujących przepisach prawnych. Wyróżnia się:

  • umowy nazwane – są to wyodrębnione typy umów, uregulowane w obowiązujących aktach normatywnych – przede wszystkim w Kodeksie cywilnym
  • umowy nienazwane – charakteryzują się tym, że ich treść nie jest przewidziana w żadnym akcie normatywnym
  • umowy mieszane – stanowią pewną kombinację różnych umów nazwanych i mogą zawierać również elementy umów nienazwanych

Kryterium innej klasyfikacji umów jest uzyskanie korzyści majątkowej przez jedną lub obie strony umowy. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się:

  • umowy odpłatne
  • umowy nieodpłatne

Dodaj komentarz