Pojęcie, źródła i rodzaje zobowiązań


Zobowiązanie jest to stosunek prawny, którego podmiotami są wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie charakteryzuje się tym, że wierzyciel może zażądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie jest to określone zachowanie dłużnika, które może polegać na działaniu bądź zaniechaniu działań, do których dłużnik jest uprawniony. Powstanie zobowiązań jest skutkiem zajścia zdarzeń prawnych. Podstawowym źródłem zobowiązań są umowy.
Umowa jest zobowiązaniem, które powstaje z woli dwóch stron. Zobowiązanie może powstać również z woli jednej strony.
Źródłem zobowiązań może być również bezpodstawne wzbogacenie. Zobowiązania powstają również w wyniku czynów niedozwolonych. W ramach odpowiedzialności za czyny niedozwolone wyróżnia się:

  • odpowiedzialność za własne czyny
  • odpowiedzialność za cudze czyny
  • odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariuszy państwowych
  • odpowiedzialność za zwierzęta lub rzeczy
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z użyciem sił przyrody

Szczególnym rodzajem zobowiązań są zobowiązania solidarne, które charakteryzują się m.in. tym, że dłużnikiem jest kilka osób i wierzyciel może żądać spełnienia świadczeń od któregokolwiek z dłużników albo do kilku z nich według swojego uznania.
Prawo zobowiązaniowe w sensie przedmiotowym jest to część prawa cywilnego, która reguluje stosunki prawne, jakie powstają między wierzycielem a dłużnikiem. W tym wszystkim może pomóc kancelaria adwokacka Warszawa.
Wierzytelność jest to prawo podmiotowe wierzyciela, dzięki któremu może on żądać od dłużnika określonego zachowania się. Dług jest to obowiązek określonego zachowania się dłużnika. Dług określa, co powinien zrobić dłużnik, czyli do czego jest on zobowiązany.

Dodaj komentarz