Najczęściej spotykane rodzaje umów


Do najczęściej spotykanych umów należą:

  • umowa sprzedaży – polega na tym, że sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu jej, natomiast kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

 

  • umowa o dzieło – polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający dzieło zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

 

  • umowa zlecenia – polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

 

  • umowa najmu – wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

 

  • umowa o pracę – czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz