Formy testamentu


Testament musi być sporządzony w formie określonej przepisami Kodeksu cywilnego. Inne formy są określone dla testamentu zwykłego, inne dla szczególnych. Testator może sporządzić testament zwykły w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Drugą formą sporządzenia testamentu zwykłego jest forma aktu notarialnego.
Testament zwykły może być również sporządzony w ten sposób, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadczy swą ostatnią wolę wobec burmistrza, starosty, marszałka województwa, sekretarza gminy lub powiatu, kierownika USC. Kancelaria adwokacka Warszawa. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.
Testamenty szczególne mogą być sporządzone przez osoby znajdujące się w określonych przepisami Kodeksu cywilnego okolicznościach np.:

  • jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu nie jest możliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej 3 świadków
  • podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków
  • podczas mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli można sporządzać testamenty wojskowe – forma tych testamentów jest określona w przepisach wydanych przez MON w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

 
Testament szczególny traci moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniły niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca umarł przed upływem tego terminu.

Dodaj komentarz