Dziedziczenie ustawowe


Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy zachodzi jedna z niżej wymienionych sytuacji:

  • spadkodawca nie sporządził testamentu
  • spadkodawca nie powołał spadkobierców
  • żadna z osób powołanych w testamencie nie może lub nie chce dziedziczyć
  • testament sporządzony przez spadkodawcę jest nieważny
  • jeżeli w testamencie rozporządzono tylko częścią majątku spadkodawcy, wówczas pozostała część podlega dziedziczeniu ustawowemu.

Zasady dziedziczenie ustawowego wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego. Kancelaria adwokacka Warszawa. Najważniejsze postanowienia Kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia ustawowego określają, że:

  • w pierwszej kolejności spadek może przypaść dzieciom i małżonkowi spadkodawcy, którzy dziedziczą w równych częściach
  • jeżeli spadkodawca nie ma dzieci, spadek może przypaść małżonkowi, rodzicom i rodzeństwu spadkodawcy
  • w przypadku braku dzieci, rodziców i rodzeństwa cały spadek przysługuje małżonkowi
  • w przypadku braku małżonka i innych krewnych powołanych do dziedziczenia cały majątek przypada Skarbowi Państwa.

Dodaj komentarz