Własność i posiadanie


Własność jest to prawo podmiotowe bezwzględne, który przysługuje właścicielowi rzeczy. Podmiot prawa własności może, z wyłączeniem innych osób, posiadać rzecz, korzystać z niej i rozporządzać nią.
 
Posiadanie rzeczy oznacza możliwość faktycznego władania rzeczą. Korzystanie z rzeczy oznacza przede wszystkim możliwość: pobierania z niej pożytków, przetwarzania jej, zużycia bądź zniszczenia. Pożytki, jakie można pobierać z rzeczy, dzielą się na pożytki naturalne, czyli płody i inne odłączone od niej części składowe oraz pożytki cywilne, czyli dochody, które przynosi na podstawie stosunku prawnego. Rozporządzanie rzeczą umożliwia właścicielowi przeniesienie własności, rozporządzanie rzeczą na wypadek śmierci, obciążenie prawa własności ograniczonymi prawami rzeczowymi np. zastawem lub użytkowaniem.
 
Wykonywanie własności polega na realizacji przez właściciela uprawnień, jakie są związane z posiadanym przez niego prawem własności. Wykonywanie własności polega więc na posiadaniu rzeczy, korzystaniu z jej i rozporządzaniu nią.
 
Istnieją różne formy utraty własności. Najczęściej występuje forma zbycia praw własności np. przez sprzedaż rzeczy, jej darowiznę czy zamianę. Oprócz tych form utraty własności istnieją jeszcze inne m.in.: porzucenie rzeczy ruchomej, zniszczenie rzeczy czy zrzeczenie się własności.
 
Prawo własności jednej rzeczy może posiadać jedna lub kilka osób. W sytuacji, gdy jedna rzecz jest przedmiotem prawa własności kilku osób występuje współwłasność. Kancelaria adwokacka Warszawa. Współwłasność w częściach ułamkowych charakteryzuje się tym, że każdy ze współwłaścicieli ma określony udział we własności rzeczy. Współwłasność łączna opiera się na stosunku osobistym łączącym współwłaścicieli.
Posiadanie jest to stan faktyczny, który polega na tym, że ktoś sprawuje władzę nad rzeczą tak jak właściciel lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe. Należy podkreślić, że posiadanie nie jest prawem podmiotowym, lecz istniejącym stanem faktycznym. Dzierżenie jest to władanie rzeczą wykonywane za inną osobę w jej interesie.
Wyróżnia się dwa rodzaje posiadania:

  • posiadanie samoistne, polega na tym, że ktoś włada rzeczą jak właściciel
  • posiadanie zależne, występuje wówczas, gdy ktoś włada rzeczą jako najemca, dzierżawca, użytkownik, zastawnik lub mający inne prawa, z których wynika sprawowanie władzy nad cudzą rzeczą.

 

Dodaj komentarz