Użytkowanie wieczyste i księgi wieczyste


Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie gruntu na okres 99 lat. Oddając grunt w użytkowanie – Skarb Państwa, gmina lub związek gmin – nadal pozostaje właścicielem gruntu. Użytkowanie wieczyste można przedłużyć na okres od 40 do 99 lat. Treść użytkowania wieczystego jest określona w umowie sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Użytkownik, który otrzymał grunt w użytkowanie wieczyste, uiszcza roczną opłatę. Może on korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób i rozporządzać nim. Użytkowanie wieczyste jest prawem zbywalnym.
 
Księgi wieczyste są to jawne urzędowe dokumenty mające postać księgi. Są one prowadzone, w zasadzie dla każdej nieruchomości, przez sądy rejonowe właściwe ze względu na położenie. Kancelaria adwokacka Warszawa. Podstawową funkcją ksiąg wieczystych jest ujawnienie stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta każdej nieruchomości posiada cztery działy:

  • dział I – dotyczy ogólnej charakterystyki nieruchomości
  • dział II – zawiera zapisy dotyczące właściciela bądź wieczystego użytkownika nieruchomości
  • dział III – zawiera zapisy dotyczące obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, za wyjątkiem hipoteki
  • dział IV – zawiera zapisy dotyczące obciążenia nieruchomości hipotekami.

Dodaj komentarz