Czynności prawne oraz przedstawicielstwo


Czynność prawna to świadome działanie, którego celem jest wywołanie skutków prawnych, czyli ustanowienie, zmiana bądź ustanie stosunku prawnego. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez prawo wyjątków, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (oświadczenie woli).

Ze względu na liczbę podmiotów, które muszą złożyć oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych wyróżnia się następujące rodzaje czynności prawnych:

  • jednostronne (np. testament)
  • dwustronne (np. umowa sprzedaży)
  • wielostronne (np. umowa spółki cywilnej zawarta przez wiele osób)

 
Niektóre czynności prawne, z mocy prawa lub na skutek zastrzeżenia dokonanego przez strony, wymagają zachowania szczególnej formy tzn. formy pisemnej, formy pisemnej z urzędowym poświadczeniem daty lub formy akty notarialnego.
 
Jednak dla zachowania ważności czynności prawnych oprócz formy należy przestrzegać innych warunków. Warunki, które trzeba spełnić dla zachowania ważności czynności prawnej:

  • czynność prawna musi być dokonana przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych
  • czynność prawna musi być zgodna z bezwzględnie obowiązującymi normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego
  • czynność prawna musi być wolna od wad oświadczenia woli.

 
Wady oświadczenia woli polegają na nienależytym podjęciu decyzji o oświadczeniu woli bądź też na niezgodności między podjętą decyzją a jej wyrażeniem zewnętrznym. Kancelaria adwokacka Warszawa Wady oświadczenia woli mogą powstać w wyniku następujących okoliczności:

  • brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji
  • pozorności
  • błędu
  • groźby.

 
Przedstawicielstwo jest to reprezentowanie, przez osobę zwaną przedstawicielem, pełnomocnikiem, prokurentem, innej osoby, reprezentowanego, mocodawcy przy dokonywaniu czynności prawnych. Wyróżnia się dwa rodzaje przedstawicielstwa: pełnomocnictwo i przedstawicielstwo ustawowe.
 
Przedstawicielstwo ustawowe charakteryzuje się tym, że dokonywanie przez przedstawiciela czynności prawnych w czyimś imieniu wynika  z obowiązujących ustaw. Na przykład przedstawicielstwem ustawowym małoletnich dzieci są rodzice.
 
Pełnomocnictwo polega na dokonywaniu przez pełnomocnika czynności prawnych w imieniu mocodawcy. Prawo do dokonywania czynność prawnych w imieniu innej osoby wynika z upoważnienia, jakiego ta osoba udzieliła pełnomocnikowi. Udzielenie pełnomocnictwa jest to jednostronne oświadczenie woli. Mocodawcą może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Pełnomocnictwo może być ogólne, rodzajowe lub szczegółowe. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura.
 

Dodaj komentarz