Zawartość pozwu


Pozew powinien zawierać:

  • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sporu jest oznaczona kwota pieniężna;
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających także właściwość sądu.

 
Ponadto można w pozwie zawrzeć wnioski o wezwanie wskazanych świadków i biegłych, o zabezpieczenie powództwa o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda, o dokonanie oględzin, o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, o zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.
 
Jak każde pismo procesowe pozew powinien również zawierać:

  • określenie sądu do którego jest skierowany,
  • imię, nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania stron oraz pełnomocników,
  • określenie przedmiotu sporu i związane z nim żądanie,
  • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej pełnomocnika.

Dodaj komentarz