Rozprawa w sądzie


Główny etap procesu stanowi rozprawa przed sądem. Po wywołaniu sprawy najpierw powód, a następnie pozwany zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz składają dowody na ich poparcie. W każdym stadium, jeżeli w sprawie uczestniczy, głos zabrać może prokurator.
 
Zarówno powód, jak pozwany obowiązani są dawać wyjaśnienia zgodnie z prawdą co do okoliczności faktycznych i wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej.
 
Elementem istotnym rozprawy i całego procesu jest postępowanie dowodowe. Dowodami w postępowaniu cywilnym są:

  • dokumenty urzędowe i prywatne;
  • zeznania świadków;
  • opinie biegłych;
  • oględziny;
  • przesłuchanie stron;
  • zapis na taśmie filmowej lub magnetofonowej
  • inne np. wynik badania grupy krwi.

 
Postępowanie kończy się orzeczeniem sądu. Orzeczenia sądu dzielą się na: wyroki i postanowienia. Wyrok jest orzeczeniem rozstrzygającym spór co do istoty sprawy. Kancelaria adwokacka Warszawa. Jest ogłaszany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia w procesie podejmowane są w sprawach, w których nie chodzi o samą istotę sprawy. Dotyczą one głównie spraw proceduralnych i incydentalnych. W postępowaniu nieprocesowym orzeczenia sądu mają wyłącznie formę postanowień, również jeśli orzekają co do istoty sprawy.

Dodaj komentarz