Postępowanie przed sądem pierwszej instancji


W postępowaniu spornym przed sądem uczestniczą: powód, tj. strona wnosząca powództwo i żądająca ochrony prawnej oraz pozwany, tj. strona przeciw której jest skierowane powództwo (w postępowaniu nieprocesowym – uczestnicy postępowania). W procesie cywilnym jest też przewidziany przez prawo udział prokuratora. Z wyjątkiem spraw o rozwiązanie małżeństwa może on wytaczać powództwa oraz przystępować do już toczącego się postępowania, broniąc interesu określonej osoby lub interesu społecznego. Kancelaria adwokacka Warszawa. W postępowaniu przed sądem mogą też występować organizacje społeczne. W pewnych sprawach np. o alimenty mogą one popierać, a nawet wytaczać powództwo. Mogą też występować jako pełnomocnicy stron. Faktyczny udział prokuratora i organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym jest rzadkością.
W postępowaniu sądowym, strony mogą występować osobiście lub być zastępowane przez pełnomocnika (adwokat, radca prawny, współuczestnik sporu, osoba sprawująca zarząd majątku lub interesów strony, osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, rodzice, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Przedmiotem procesu cywilnego jest roszczenie, jakie ma jedna osoba (powód) w stosunku do drugiej (pozwany). Pismem określającym to żądanie jest pozew (w postępowaniu nieprocesowym – wniosek).
Rozróżnia się następujące rodzaje powództwa:

  • o ustalenie stosunku prawnego lub prawa; o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa;
  • o zasądzenie świadczenia.

 
Postępowanie cywilne w procesie spornym rozpoczyna się od wniesienia do sądu pozwu. Jeżeli pozew nie zawiera żadnych uchybień, jego odpis zostaje doręczony pozwanemu, który może wnieść na niego odpowiedź wyłuszczając swoje stanowisko lub wytoczyć powództwo wzajemne.

Dodaj komentarz