Rozprawa w sądzie

Główny etap procesu stanowi rozprawa przed sądem. Po wywołaniu sprawy najpierw powód, a następnie pozwany zgłaszają ustnie swoje żądania i wnioski oraz składają dowody na ich poparcie. W każdym stadium, jeżeli w sprawie uczestniczy, głos zabrać może prokurator.
 
Zarówno powód, jak pozwany obowiązani są dawać wyjaśnienia zgodnie z prawdą co do okoliczności faktycznych i wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej.
 
Elementem istotnym rozprawy i całego procesu jest postępowanie dowodowe. Dowodami w postępowaniu cywilnym są:

  • dokumenty urzędowe i prywatne;
  • zeznania świadków;
  • opinie biegłych;
  • oględziny;
  • przesłuchanie stron;
  • zapis na taśmie filmowej lub magnetofonowej
  • inne np. wynik badania grupy krwi.

 
Postępowanie kończy się orzeczeniem sądu. Orzeczenia sądu dzielą się na: wyroki i postanowienia. Wyrok jest orzeczeniem rozstrzygającym spór co do istoty sprawy. Kancelaria adwokacka Warszawa. Jest ogłaszany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia w procesie podejmowane są w sprawach, w których nie chodzi o samą istotę sprawy. Dotyczą one głównie spraw proceduralnych i incydentalnych. W postępowaniu nieprocesowym orzeczenia sądu mają wyłącznie formę postanowień, również jeśli orzekają co do istoty sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *